یکی از اصلی ترین دریچه ها برای ورود به گلستانِ طربناک و عطرآگین غزلهای حضرت حافظ، و تفرج و تماشا در حال و هوای دلاویز و مفرّح و جان پرورِ اشعار او آنگونه که به التذاذ و همنشینی و همدمی با عوالم رندانه و ساحتِ رازناکِ ذهن و ضمیر و هنرش بینجامد، شناخت شخصیت های روشن و تاریک دیوان اوست.

دیوان حافظ در یک چشم انداز بلند، میدان رویارویی و عرصه ی نزاع و مبارزه ی پیوسته ی میان این دو طیف است که البته همه جا در قلمرو خیال و هنر و شعر و سخن لسان الغیب، به پیروزی و چیرگی روشنایی بر تاریکی و تیرگی می انجامد و بدین سان در بستر عینی تاریخ و حیات اجتماعی، شعله های امید و ایمان و تلاش و پویندگی را در دلهای حق جویان، روشن و زنده و فروزان نگاه می دارد. باری، اگر حافظ چنانکه گفته اند حافظه ی ما و شناختش، شناخت هویت و غنای فرهنگی و فرزانگی ما ایرانیان باشد، به نظر می رسد، شخصیت شناسی در دیوان او و بحث و بررسی پیرامون آن، می تواند در تشرف به حضور حضرتش و راهیابی به حریم جان نواز خلوت او بسیار کارساز و راهگشا باشد.

درسگفتار «شخصیت های روشن و تاریک در غزلیات حافظ» در هشت جلسه و در روزهای شنبه مرداد و شهریور ماه برگزار می‌شود.