مروری بر تاریخ صدر اسلام و شناخت رخدادهای مهم آن روزها، نه برای بازگشت به آن دوره از تاریخ و زیستی به شکل مردم آن روزگاران؛ و نه یاد بادی  از آن روزها؛ بلکه تحلیل و بررسی تاریخ محورانه ای برای رسیدن به حقایق نسبی از میان واقعیت ها و گزارشهای ضد و نقیض فراوانی است که گرایشهای قومی و ایده ؤلوژیک و وابستگی به قدرتها از علل و اسباب آنها ست. و هدف رسیدن به نتایجی است برای تجربه اندوختن و مشعلی فراراه حال  و آینده افروختن!

درسگفتار مروری بر تاریخ صدر اسلام چهارشنبه ها (یک هفته در میان) برگزار می­شود و اولین جلسه ۲۸ تیرماه است.