درسگفتار شرحِ منتخبِ فیه ما فیه

75 هزار تومان

سیّد مجید سادات کیّایی

روزهای یکشنبه

ساعت: 18:30 الی 20:00

هر ترم 4 جلسه