درسگفتار شرحِ منتخب مثنوی

75 هزار تومان

دکتر سیّد مجید سادات کیّایی

روزهای یکشنبه

ساعت: 17:00 الی 18:30

هر ترم 4 جلسه