معنا و جایگاه عرفان و اندیشه عرفانی در دوران مدرن

155 هزار تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات محصول

 

موضوع درسگفتار

در دوران مدرن با چرخشی از نظام اندیشه سنتی مواجهیم که طبق آن انسان به عنوان آگاهی و اراده در مرکز جهان و نقطه ثقل معرفت است. خداوند در دوران مدرن، همراه با جهان و در تجربه زمانی-مکانی قابل فهم است و همین موضوع توجه به طبیعت را بیش از پیش تشویق میکند. برای ما که در دوران مدرن زیست می کنیم، شایسته و بایسته است که از معنای عرفان و سلوک عرفانی در جهان مدرن بپرسیم و به بازخوانی جایگاهمان نسبت به شئونات چنین جهانی بیاندیشیم. به نظر می‌رسد اندیشه عرفانی عارفان مسلمان، با مشاهده همه چیز در خدا و تعریف انسان به عنوان جوهره خلقت می‌تواند همچون دکترین غایت‌شناختی دوران مدرن تعریف شود. در این درسگفتار به بررسی چنین موضعی میپردازیم.

درسگفتار در ۸ جلسه برگزار می شود.